Tanggapan Terhadap Kajian Ekonomi di Malaysia

Pengenalan

Salah satu penyebab utama yang menjarakkan kajian ekonomi di Malaysia dengan di Eropah-Barat adalah, penyelidik-penyelidik ekonomi Malaysia tidakpun peduli dengan segala teori dan falsafah ekonomi yang mencorakkan pembangunan ekonomi di Eropah-Barat. Yang kelihatannya penyelidik tempatan sedikit peduli adalah kajian-kajian berbentuk empirik, yang memerlukan dana yang besar untuk mendapatkan data-data perangkaan tentang pelbagai kegiatan ekonomi masyarakat tempatan.

Kajian ekonomi di Malaysia lumrahnya adalah berbentuk kajian empirik mendapatkan data-data mentah. Namun, selalunya, pengambilan data ini pula tidak didasarkan kepada teori pengambilan data yang disyorkan dalam bidang statistik itu, tentang kelas-kelas sampelnya, tentang pembuatan soalan-soalan, tentang teori sampelnya, tentang pemilihan teori-teori analisisnya, tentang perumusannya, dll. Kepincangan proses pengambilan data ini menyumbang kepada kepincangan pembuatan keputusan, oleh pihak penggubal polisi kemudiannya.

Namun, yang lebih parah lagi adalah, data-data mentah ini (jika pengambilannya sudah sebaiknya) tidak langsung dimanfaatkan untuk membangun teori ekonomi yang sesuai menjelaskannya, malah boleh menjelaskan hal-hal ekonomi yang selari dengan data-data yang awal itu. Apatah lagi menukilkan falsafah ekonomi.

Fenomena kebergantungan teori-teori ekonomi oleh penyelidik-penyelidik tempatan kepada teori-teori ekonomi yang dibangunkan di Eropah-Barat hanyalah akan menjerumuskan masyarakat Malaysia kepada keadaan kacau-bilau ekonomi. Ini boleh terjadi hanya disebabkan oleh data-data mentah yang dimanfaatkan oleh penyelidik-penyelidik Eropah-Barat tersebut untuk mencipta teori ekonominya adalah berlainan langsung dengan data-data mentah di Malaysia.

Lihatlah Teori Utiliti yang didalamnya mengandungi andaian bahawa manusia adalah tamak-haloba, sedangkan masyarakat Malaysia yang beragama melarang tamak-haloba. Pemakaian teori-teori ekonomi Eropah-Barat ini hanyalah akan mendidik penyelidik untuk membuang data disebabkan tidak sesuainya data-data tempatan dengan teori-teori asing tersebut.

Ini adalah disebabkan kepercayaan penyelidik terhadap teori mengatasi kepercayaan beliau terhadap data. Data beliau yang usahakan, sedangkan teori datangnya berbentuk kebenaran tanpa periksa. Kepada yang biasa dengan pembangunan teori, kenyataannya adalah teori juga dibina oleh manusia, amat banyak penyimpangannya.

Kacau-bilau ekonomi juga boleh disebabkan oleh perbandingan data yang andaian pengambilannya berlainan. Bersebabkan penyelidik ekonomi Malaysia tidak mencipta teori, makanya untuk menunjukkan bahawa kajiannya lebih baik daripada yang lain, makanya beliau menggunakan data yang diambilnya, dengan tambahan statistik mudah. Perbandingan sukar dibuat sebab andaian-andaian yang berlainan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam pengambilan data.

Sampai bilapun, perbandingan hanyalah tentang benar-salahnya kelas-kelas sampel, bilangan sampel, soalan-soalan yang ditanyakan kepada sampel, dll. Tidak akan memberikan apa-apa keputusan secara ilmiah, kuasalah yang menentukannya.

Oleh sebab kami mahukan pembaharuan dalam kajian ekonomi di Malaysia, makanya kami mengusulkan empat peringkat penyelidikan, iaitu (i) Kajian Susastera, (ii) Pengambilan Data dan Analisis, (iii) Pembinaan Teori, (iv) Pembinaan Model. Kami berikan Senarai Ringkas Teori-Teori Ekonomi Eropah-Barat yang terbaik.

Teori-Teori Ekonomi Eropah-Barat (Pemenang Hadiah Nobel)

1970, Samuelson, Penerapan kaedah penagturcaraan linear dalam ekonomi dan pengurusan,
1971, Kuznets, Mambangun konsep KDNK sebagai faktor pembangunan ekonomi,
1972, Hick & Arrow, Teori Keseimbangan Ekonomi,
1973, Leontif, Teori Input-Output Linear,
1974, Myrdal dan Hayek, Analisis kebergantungan ekonomi, sosial dan institusi,
1975, Kantorovich & Koopmans, Teori Peruntukan Linear,
1976, Friedman, Analisis sejarah dan teori matawang, dan gambaran kekompleksan polisi kestabilan,
1977, Ohlin dan Meade, Teori Perdagangan Antarabangsa dan Pergerakan Modal,
1978, Simon, Teori Rasional Terbatas menjelaskan tabii manusia membuat keputusan,
1979, Lewis dan Schultz, Permasalahan ekonomi negara-negara membangun,
1980, Klein, Model Ekonometrik terhadap ganjatan ekonomi,
1981, Tobin, Analsis pasaran kewangan dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan perniagaan,
1982, Stigler, Keterlibatan kerajaan dalam ekonomi dan fungsi industri,
1983, Debreu, Teori Utiliti/Pemilihan Manusia,
1984, Stone, Mengukur pencapaian ekonomi kebangsaan,
1985, Modigliani, Analisis perangan ekonomi rumahtangga dan fungsi pasaran kewangan,
1986, Buchanan, Kaedah membuat keputusan dalam ekonomi dan politik,
1987, Solo, Teori Pertumbuhan Ekonomi,
1988, Allais, Teori Pasaran dan utilisasi sumber dengan cekap,
1989, Haavelmo, Teori Kebarangkalian dalam landasan ekonometri,
1990, Markowitz, Miller & Sharpe, Teori ekonomi kewangan yang emmbabitkan portfolio, laverej dan harga aset modal,
1991, Coase, Pengaruh hak harta dan kos perniagaan dalam ekonomi,
1992, Becker, Menyebarluaskan rangkuman ekonomi kepada sikap/perangan manusia,
1993, Fogel & North, Penerapan teori ekonomi dan kaedah matematik-statistik dalam kajian sejarah ekonomi,
1994, Nash, Harsanyi & Selten, Teori Sabungan/Pertarungan/Permainan dalam menjelaskan perundingan/konflik,
1995, Lucas, Pengaruh teori-teorinya terhadap makroekonomi semenjak 1970,
1996, Mirrlees dan Vickrey, Teori Insentif Ekonomi,
1997, Merton & Scholes, Model portfolio,
1998, Sen, Ekonomi Kebajikan (mungkin bukan Eropah-Barat, sekurang-kurangnya pada data)
1999, Mundel, Dinamik kewangan dan Optimum kewangan,

Matlamat Pendidikan di Zaman Global

Tatkala saya diminta mengendalikan Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Matematik kepada guru-guru SERPAMA, Svay Khleang, Thbaung Khmum, Kemboja, pada 20-22 Disember 2015, saya menggariskan dua persoalan utama. Persoalan pertama membicarakan bagaimanakah Matematik boleh difahami dan dikuasai oleh guru-guru dan murid-murid. Persoalan kedua adalah halatuju dan matlamat pendidikan kepada murid-murid sekolah. Saya mengucapkan ribuan terima-kasih kepada Dr. Mohd Zain Musa, Pengetua SERPAMA yang menjemput saya mengendalikan bengkel ini disekolahnya.

Beliau sedang berusaha menyiapkan bangunan sekolah tiga tingkat yang seluruh kosnya berjumlah USD300,000. Jika ada penderma-penderma di Selangor ini yang sudi membantu beliau, silalah hubungi beliau. Saya kemudiannya dijemput juga memberikan pandangan dalam Seminar Dakwah dan Pendidikan Masyarakat Muslim Kemboja, pada 25 Januari 2016, bertempat di Putrajaya.

Berdasarkan dua pembentangan ini, makanya disini saya menuliskan dengan lebih kemas tentang persoalan kedua berkenaan. Jawapan saya kepada persoalan matlamat pendidikan bukanlah berdasarkan kajian dan rujukan yang tuntas kepada banyak sumber, namun hanyalah berdasarkan pengalaman dan renungan yang agak teliti terhadap permasalahan pendidikan di Malaysia, baik pada peringkat sekolah mahupun universiti.

Kajian dan rujukan teliti akan saya lakukan kemudiannya, dan penerbitan seterusnya mungkin berbentuk teori pendidikan. Persoalan matlamat pendidikan ini amatlah penting dibicarakan, malah patutnya mendapat tempat dihati ibubapa yang anak-anak mereka menuntut disekolah atau universiti, kerana hanyalah dengan didikan yang baik kepada anak-anak akan menjadikan mereka bersedia untuk mengharung cabaran abad-abad mendatang. Berikut saya gariskan rumusan terhadap matlamat pendidikan yang sebelum ini saya bicarakan kepada dua kumpulan hadirin sahaja :

i. Mendatangkan Minat Belajar : Pentadbir, guru-guru, pensyarah-pensyarah dan ibubapa perlulah berusaha mendatangkan minat belajar dikalangan kanak-kanak dan siswa/i. Banyak cara boleh digunakan seperti penceritaan, permainan, biografi, teladan, etnoilmu, dll.

ii. Dorongan Memahami Ilmu : Silabus dan kaedah pengajaran-pembelajaran mestilah berteraskan kepada memahami konsep-konsep ilmu, dan bukannya menghafal rumus/formula/fakta. Sesuatu konsep mestilah dijelaskan semenjak awalnya, dan bagaimanakah rumus/formula/fakta itu hadirnya sedemikian?

iii. Membina Sikap Intelektual : Pengajaran-pembelajaran apapun bentuk ilmu mestilah sepatutnya menyuburkan pemikiran seseorang murid/siswa/i, sebab penjelasan keberadaan sesuatu ilmu memerlukan aspek berfikir yang bukan sedikit. Segala bentuk kaedah berfikir sepatutnya dapat digarap dalam pengajaran-pembelajaran terutamanya berfikir analitik, logik, intuisi, induksi, deduksi, dll. Namun, lebih umum, pemikiran sebegini boleh dikembangkan kepada aspek-aspek intelektual lainnya seperti membaca, berbincang, mengkaji, memimpin, menulis, mengurus, dll.

iv. Membina Sikap Mesra Penyelidikan : Pengajaran-pembelajaran yang bertunjangkan kaedah berfikir akan mendorong kanak-kanak/siswa/i untuk melakukan rujukan yang agak sederhana banyak, dan ini secara tak langsung mengajar mereka melakukan penyelidikan kecil-kecilan (malah berbentuk ulangan) dalam bidang-bidang ilmu yang mereka pelajari.

v. Membina Sikap Mesra Berkarya : Melakukan rujukan yang sederhana banyak memaksa seseorang kanak-kanak/siswa/i untuk menyusun maklumat-maklumat yang digelintarnya untuk memahami sesuatu konsep. Ini akan mendorong beliau menulis karangan bagi menyusun dan mengaitkan maklumat-maklumat yang berulangan dan pelbagai.

vi. Membangun Dokumentasi : Rujukan yang sederhana banyak memungkinkan seseorang kanak-kanak/siswa/i membuat salinan fotokopi terhadap buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dll sumber rujukan bagi sesuatu konsep ilmu. Salinan-salinan ini sepatutnya disimpan dalam satu sistem pengkatalogan yang agak baik. Ini memerlukan bimbingan ibubapa dan guru-guru/pensyarah-pensyarah. Galakan membeli buku mestilah ditekankan. Lain-lain bentuk dokumentasi juga mestilah dikembangkan seperti diari, web, blog, pangkalan data, dll.
vii. Persekitaran : Masyarakat juga memerlukan kanak-kanak/siswa/i yang mempelajari ilmu untuk cenderung kepada hal-hal yang menyentuh alam sekitar, masyarakat, kebersihan, keselamatan, budaya, perairan, dll.
Saya mengharapkan ada kalangan guru-guru, pensyarah-pensyarah malah ibubapa yang merasakan perlunya beberapa perkara ini diamalkan dalam pendidikan seharian kanak-kanak samada dirumah, disekolah mahupun di universiti. Kita memahukan agarnya hasil daripada sistem pendidikan Malaysia adalah merupakan masyarakat yang berupaya membangun berteraskan keilmuan.

Dr. Mohammad Alinor Abdul Kadir
Gerakan Intelektual Rakyat (GATERA)